BY APPOINTMENT TO HIS MAJESTY THE EMPEROR.
HASHIKATSU  HONTEN
 101-0021  
 3-1-15 Sotokanda  Chiyodaku Tokyo Japan
 TEL:03|3251|0840  FAX:03|3251|4084

 e-mail:info @ hashikatsu.com